25 Premios Universitat-Societat

Bases dELs Premis UniversiTaT-SocieTAT

Objectius del Consell Social de la Universitat de València – XXV edició

«Fomentar i donar suport a la col·laboració entre la societat i la universitat, i especialment, promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social, al servei de la qualitat de l’activitat universitària.»  

D’acord amb això, el Consell Social convoca la XXV edició dels Premis Universitat-Societat del Consell Social de la Universitat de València, amb els quals aquest òrgan (en col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa, ADEIT) reconeix la labor de les persones i institucions que col·laboren d’una manera destacada en la consecució de les finalitats esmentades. Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel ple del Consell Social de la Universitat de València en la seua sessió de 29 d’abril de 2021.

CATEGORIES DE LA XXV EDICIÓ

Destinat a reconèixer l’excel·lència professional, acadèmica o empresarial d’una persona titulada de la Universitat de València (no membres actuals de la comunitat universitària) amb una trajectòria contrastada i un prestigi especial que demostre una aportació exemplar i especialment rellevant al progrés de la societat.

CANDIDATURES
 • Les candidatures són proposades pel jurat mateix o per persones interessades mitjançant una instància adreçada a la presidenta del Consell Social i presentada al Registre de la Universitat de València abans del 8 d’octubre de 2021, acompanyada d’una memòria en què s’expliquen els mèrits que fan a la persona candidata creditora al premi.
 • La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.
 • No s’admeten candidatures que hagen obtingut el premi en categories semblants o equivalents en edicions anteriors dels Premis del Consell Social.
PREMI
 • El premi té caràcter honorífic. La persona premiada pot donar publicitat a aquesta concessió en la seua pàgina web i en impresos, documents, etc.
 • La persona premiada passa a formar part d’«Insignes UV».

Destinat a reconèixer investigadors i investigadores o grups de recerca de la Universitat de València que es caracteritzen pel desenvolupament de projectes d’innovació o R+D amb una aplicació clara i rellevant en la societat a través de la creació d’empreses de base tecnològica, o mitjançant la col·laboració amb altres empreses o organitzacions que facen ús dels resultats d’aquesta investigació, i que constituïsquen un exemple d’iniciativa per a estudiants i joves investigadors de la Universitat. El jurat també té en compte la repercussió social de la col·laboració i l’eventual traducció de l’activitat investigadora en cursos de postgrau, pràctiques d’estudiants o ús de titulats i titulades de la Universitat.

CANDIDATURES
 • Les candidatures són proposades pel jurat mateix o per persones interessades mitjançant una instància adreçada a la presidenta del Consell Social i presentada al Registre de la Universitat abans del 8 d’octubre de 2021, acompanyada d’una memòria en què s’expliquen els mèrits que fan la persona candidata creditora al premi, així com de la documentació acreditativa que es considere pertinent.
 • S’admeten fotocòpies dels mèrits que al·leguen les persones candidates, sense perjudici que el jurat puga demanar els originals amb la finalitat de contrastar-ne la validesa i concordança. Adjudicat el premi, la documentació presentada no es tornarà a les persones candidates ni se’n facilitarà cap còpia.
 • La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.
 • No s’admeten candidatures que hagen obtingut el premi en categories semblants o equivalents en edicions anteriors dels Premis del Consell Social.
PREMI
 • El premi té caràcter honorífic. La persona premiada pot donar publicitat a aquesta concessió en la seua pàgina web i en impresos, documents, etc.

Destinat a reconèixer l’ús de capacitats digitals de la comunitat universitària de la Universitat de València, en qualsevol de les seues àrees de coneixement. Premia, doncs, persones o grups que realitzen un ús rellevant, innovador i original de tecnologies habilitadores o capacitats computacionals en el desenvolupament de la seua activitat docent, investigadora o professional, o bé titulats i titulades de la Universitat que apliquen el desenvolupament tecnològic per a dissenyar un nou model de negoci com a part de l’economia digital.

CANDIDATURES
 • Les candidatures són proposades pel jurat mateix o per persones interessades mitjançant una instància adreçada a la presidenta del Consell Social i presentada al Registre de la Universitat de València abans del 8 d’octubre de 2021, acompanyada d’una memòria en què s’expliquen els mèrits que fan la persona candidata creditora al premi, així com de la documentació acreditativa que es considere pertinent.
 • S’admeten fotocòpies dels mèrits que al·leguen les persones candidates, sense perjudici que el jurat puga demanar els originals amb la finalitat de contrastar-ne la validesa i concordança. Adjudicat el premi, la documentació presentada no es tornarà a les persones candidates ni se’n facilitarà cap còpia.
 • La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.
 • No s’admeten candidatures que hagen obtingut el premi en categories semblants o equivalents en edicions anteriors dels Premis del Consell Social.
PREMI
 • El premi té caràcter honorífic. La persona premiada pot donar publicitat a aquesta concessió en la seua pàgina web i en impresos, documents, etc.

Destinat a reconèixer empreses o institucions referents en els seus sectors, amb uns vincles de col·laboració especials amb la Universitat que es traduïsquen en convenis de col·laboració, beques, càtedres d’empresa, cursos de postgrau, pràctiques d’estudiants o ús de titulats i titulades de la Universitat, i que destaquen especialment en el seu suport i cooperació amb la Universitat durant un període prolongat de temps, i demostren una trajectòria exemplar i amb una repercussió social notable.

CANDIDATURES
 • Les candidatures són proposades pel jurat mateix o per persones interessades mitjançant una instància adreçada a la presidenta del Consell Social i presentada al Registre de la Universitat de València abans del 8 d’octubre de 2021, acompanyada d’una memòria en què s’expliquen els mèrits que fan la persona candidata creditora al premi, així com de la documentació acreditativa que es considere pertinent.
 • S’admeten fotocòpies dels mèrits que al·leguen les persones candidates, sense perjudici que el jurat puga demanar els originals amb la finalitat de contrastar-ne la validesa i concordança. Adjudicat el premi, la documentació presentada no es tornarà a les persones candidates ni se’n facilitarà còpia.
 • La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.
 • No s’admeten candidatures que hagen obtingut el premi en categories semblants o equivalents en edicions anteriors dels Premis del Consell Social.
PREMI
 • El premi té caràcter honorífic. La institució o entitat premiada pot donar publicitat a aquesta concessió en la seua pàgina web i en impresos, documents, etc.
 • La institució o entitat premiada en aquesta categoria passa a formar part d’«Amics d’Insignes UV».

Destinat a personal docent de la Universitat de València, siga quina siga la seua categoria i antiguitat, que tinga una vinculació estable i permanent amb la Universitat de València en el curs acadèmic 2019-2020.

El jurat pot tenir en compte els criteris de concessió següent:
 • Haver obtingut alts resultats en les enquestes docents.
 • Haver participat en projectes d’innovació educativa.
 • Publicacions o comunicacions a congressos directament derivades de l’activitat docent exercida. No es consideren les aportacions no vinculades explícitament amb l’activitat docent de l’autor o autora.
 • Haver dissenyat i publicat materials didàctics directament relacionats amb les matèries impartides.
 • Haver participat en activitats formatives adreçades a millorar la qualitat docent.
 • Implicació i compromís en l’organització d’activitats formatives amb l’estudiantat.
 • Participació en xarxes, associacions i grups de treball d’àmbit local, regional, nacional i internacional vinculats a la formació i el perfeccionament docent.
 • Aquests criteris de concessió s’han de considerar amb caràcter no exhaustiu ni excloent.
CANDIDATURES
 • Les candidatures s’han de presentar mitjançant una instància adreçada a la presidenta del Consell Social al Registre de la Universitat de València abans del 8 d’octubre de 2021, acompanyada d’una memòria en què s’expliquen els mèrits que fan la persona candidata creditora al premi, així com de la documentació acreditativa que es considere pertinent.
 • S’admeten fotocòpies dels mèrits que al·leguen les persones candidates, sense perjudici que el jurat puga demanar els originals amb la finalitat de contrastar-ne la validesa i concordança. Adjudicat el premi, la documentació presentada no es tornarà a les persones candidates ni se’n facilitarà cap còpia.
 • No s’admeten candidatures que hagen obtingut el premi en categories semblants o equivalents en edicions anteriors dels Premis del Consell Social.
 • No cal presentar, juntament amb la instància, la informació sobre resultats de les enquestes docents, ja que el jurat l’obtindrà de la Unitat de Qualitat de la Universitat de València.
 • El jurat pot també proposar candidatures que per les seues característiques especials siguen un exemple o referència en aquesta modalitat.
 • La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.
PREMI
 • El premi té caràcter honorífic. La persona premiada pot donar publicitat a aquesta concessió en la seua pàgina web i en impresos, documents, etc.
 • La concessió del premi es publica en el web del Consell Social.
 • Presidenta del Consell Social.
 • Rectora de la Universitat de València.
 • President de la Comissió de Relacions amb la Societat del Consell Social.
 • Membres nats d’«Insignes UV».
 • Secretari (amb veu i sense vot): secretari del Consell Social.

(Per a la constitució vàlida del jurat es requereix la presència de la presidenta del Consell Social, la rectora, el president de la Comissió de Relacions amb la Societat del Consell Social i, almenys, tres dels membres nats d’«Insignes UV»).

El ple del Consell Social de la Universitat de València adoptarà, atesa la proposta del jurat, l’acord de concessió dels Premis del Consell Social en cadascuna de les modalitats previstes.

COMPOSICIÓ

 • President: vicepresident del Consell Social de la Universitat de València. 
 • Vicerector de Professorat de la Universitat de València. 
 • President de la Comissió d’Assumptes Acadèmics del Consell Social. 
 • Vocal del Consell Social designat per la seua presidenta. 
 • Tres persones pertanyents al professorat de la Universitat de València designades per la presidenta del Consell Social. 
 • Secretari: secretari del Consell Social. El ple del Consell Social adoptarà, atesa la proposta del jurat, l’acord de concessió d’aquesta modalitat dels Premis del Consell Social.